Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

seminaria planowane na następny rok

Rok 2021, na tyle, na ile czas nam pozwoli, poświęcimy temu, co wiemy o różnych przejawach aktywności u człowieka systemu drapieżczego.

Dziękujcie Liottiemu, że ten ciemny aspekt natury człowieka poruszył, a my będziemy się jedynie starać rozwinąć... 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

O teorii poliwagalnej krytycznie - webinar

"Teoria poliwagalna poszerza nasze zrozumienie zachowań normalnych i atypowych, zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych. Integrując perspektywę rozwojową, teoria poliwagalna ukazuje jak dojrzewanie autonomicznego systemu nerwowego buduje neuronową "platformę", na bazie której rozwijają się zachowania społeczne i rozwój ufnych relacji". Stephen Porges: Kongres "Przywiązanie a trauma" Rzym 2016 r.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Dezorganizacja systemu opieki u opiekuna a przywiązanie zdezorganizowane u dziecka

Wiele czasu poświęciliśmy omówieniu problematyki "przywiązanie zdezorganizowane a rozwój osobowości", z pewnością poruszymy ważną dla nas problematykę "przywiązanie zdezorganizowane a trudności w nauce". Teraz jednak chcielibyśmy zaprosić na seminarium poruszające problematykę "dezorganizacji systemu motywacyjnego opieki u opiekuna a dezorganizacja przywiązania dzicka", kiedy bowiem od analizy jednostki przejdziemy do analizy diady "dziecko opiekun" to samo zjawisko "dezorganizacji przywiązania" jawi nam się zupełnie inaczej.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność szkoleniowa

Przez ostatnie lata bardzo skupiliśmy się na tym, by przekazać to, co wiadomo na temat traumy relacyjnej, ponieważ jest to ten rodzaj traumy, który jest najbardziej brzemienny w konsekwencje psychopatologiczne.

Bardzo wiele dla zrozumienia "toksyczności" tego rodzaju traumy wniosły seminaria, jakie zgodził się dla nas poprowadzić dr Enrico Constantini - jeden z pierwszych współpracowników Giovanni Liottiego - na temat destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Przedstawił nam socjologiczne i psychologiczne wyjaśnienia jej genezy. Czas pokaże, czy ze względu na dynamikę motywacyjną sprawcy traumy relacyjnej wprowadzony zostanie pierwszy podział sytuacji potencjalnie traumatycznych.

Wiele mówiliśmy na naszych seminariach również o dynamice motywacyjnej u osoby znajdującej się w sytuacji potencjalnie traumatycznej i o mechanizmie traumatyzacji. Wiele dzisiaj mówi się o tym, że sytuacja potencjalnie traumatyczna zmienia się w traumatyczną dlatego, iż osoby, które musiały z taką sytuacją się zmierzyć pozostają później samotne i nie otrzymują należytego wsparcia.

Odwołując się do tego, co do zrozumienia optymalnego rozwoju i traumatycznego rozwoju wnosi teoria poliwagalna Porgersa oraz ewolucjonistyczna teoria motywacji Liottiego, mówiliśmy o tym, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne w różnych okresach rozwoju: od niemowlęctwa, przez okres przedszkolny, szkolny, dojrzewania aż po dorosłość.

Wiele też miejsca poświęciliśmy temu, jakie wskaźniki werbalne i niewerbalne komunikacji z dorosłym pacjentem już na pierwszej sesji terapeutycznej pozwalają terapeucie zrozumieć, że może mieć przed sobą osobę po traumie rozwojowej.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Teoria przywiązania -taka, jaką stworzył John Bowlby

Ponieważ zawsze warto pamiętać o korzeniach danej teorii - a teoria przywiązania jest dla nas "teorią bazą" i też ważną teorią po to, by zrozumieć ewolucjonistyczną teorię motywacji Liottiego - spróbujemy na tym seminarium prześledzić historię tworzenia przez Johna Bowlbiego teorii przywiązania.

Liotti zwykł był mówić o tym, że nawiązuje do takiej teorii przywiązania, jaką stworzył John Bowlby. John Bowlby zmarł w 1990 r. Jego ostatnią książką, opublikowaną w tym samym roku, była Biografia Charlsa Darwina (https://books.google.pl/books/about/Charles_Darwin.html?id=3-3aAAAAMAAJ&redir_esc=y). Pod koniec jego życia zainteresowanie stworzoną przez niego teorią zaczęło przygasać. Otwarcie dla grup pomocy humanitarnej z Zachodu sierocińców w Rumuni po upadku reżimu Ceaușescu, stało się impulsem dla ponownego zainteresowania się teorią przywiązania wielu badaczy z Zachodu. Dl ludzi o mocnych nerwach https://www.youtube.com/watch?v=SOS3jBy3bl4.  Jak to się przełożyło na klinikę? 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Przywrócić dziecku człowieczeństwo

Dziecko przychodzi na świat i "się powierza" opiece dorosłych.

Prof. Scabini i prof. Cigoli w swojej książce "Tożsamość rodziny" przycytowali jako motto przysłowie afrykańskie "Trzeba całej wsi, by wychować jedno dziecko".

To, co określamy dziś jako "traumę przywiązaniową" jawi się więc nie tylko jako porażka matki i ojca dziecka jej doznającej, lecz jako porażka owej "całej wsi", która nie stanęła na wysokości zadania.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Wprowadzenie do psychotraumatologii - seminarium online

 UWAGA!!!

Dostępna jest rejestracja tego seminarium. Koszt dostępu do rejestracji to 60 zł.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

 

23 PAŹDZIERNIKA PROF. CRAPARO PEWNIE BĘDZIE CHCIAŁ MÓWIĆ O TYM, CO JEDNAK ŁĄCZY PODEJŚCIE JANETA I FREUDA ODNOŚNIE DYSOCJACJI LUB TEŻ INACZEJ, ŻE NIEKTÓRE KONCEPCJE NIEKONIECZNIE SĄ WE WZAJEMNEJ SPRZECZNOŚCI, DLATEGO TEŻ BARDZO NAM ZALEŻY, BY WCZEŚNIEJ UCZESTNICY MIELI MOŻLIWOŚĆ ZAPOZNANIA SIĘ CHOĆ POBIEŻNEGO Z KONCEPCJAMI SAMEGO JANETA.

Pomimo tego, iż rozwój psychotraumatologii dopiero w ostatnich kilkunastu latach jest bardzo intensywny, historia psychotraumatologii jest dłuższa niż historia psychoanalizy. Z tego też powodu nasze seminarium rozpoczniemy od omówienia tego, co do zrozumienia realnych wydarzeń traumatycznych wniósł Pierre Janet (1859 - 1947, publikacje: L'automatisme psychologique {1889}, Etat mental des hysteriques {1893}, Nervoses et idees fixes {1898}, Les obsessions et la psychosthénie {1903}).

Omówimy następnie główne zarzuty, jakie kierował pod adresem psychoanalizy Freuda na Kongresie Medycyny, który odbył się w Londynie w 1913 r.

Omówimy to, jak John Bowlby starał się przywrócić psychoanalizie naukowe podstawy opierając tworzoną przez siebie teorię przywiązania ponownie na biologii, oprócz tego, iż nawiązywał do teorii ewolucji i etologii.

Pozostałą część seminarium poświęcimy zobrazowaniu tego, jak koncepcje Janeta stały się inspiracją dla takich współczesnych badaczy traumy jak Giovanni Liotti, Pat Ogden oraz tego, co do zrozumienia traumy wnosi teoria poliwagalna Porgersa, badania Bruca Perriego oraz rekonstrukcyjna terapia interpersonalna Lorny Smith Benjamin.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Bio-psycho-społeczna reprezentacja ciała a emocje - seminarium online

 

UWAGA!

Seminarium powtórzymy 16 grudnia w godzinach od 20.00 do 22.00.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Zapraszamy na seminarium, które z pewnością w zupełnie innym świetle każe nam spojrzeć np. na aleksytymię.

Za Maurizio Ceccarellim przytoczymy hierarchiczną strukturę reprezentacji ciała:

- percepcja: ciało wegetatywne, czyli jazobiektem (autor uzasadnia, dlaczego bez łączników użył tego zwrotu, jak kolejnych)

- proste emocje: ciało wegetatywne (jazinnym)

- emocje złożone: schemat ciała (zgrupą)

- język: tożsamość ciała (zespołeczeństwem)

- samoświadomość: tożsamość personalna (zkulturą)

 

Seminarium online odbędzie się 24 lipca br. w godz. od 20.00 do 22.00

Cena seminarium to 80 zł.