Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Neuroosobowość PNEI - webinar

Po seminarium na temat psychosomatyki PNEI, zapraszamy na kolejne. Tym razem przedstawimy na nim to, co paradygmat PNEI wnosi do rozumienia osobowości, czyli o neuroosobowości PNEI mówić będziemy.

 

  • Hanna Michalska

interpodmiotowość a spektrum autyzmu - webinar

Mówiliśmy już wiele na temat tego, że bezpieczny styl przywiązania stanowi dla dziecka trampolinę dla dalszego rozwoju.

Rozwijając ten wątek, mówiliśmy o rozwoju interpodmiotowości pierwotnej i wtórnej (pierwszorzędowej i drugorzędowej, jak kto woli).

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

o efekcie jeżozwierza - czyli jak podać rękę skrzywdzonemu dziecku - seminarium online

Odwołując się do teorii poliwagalnej Porgesa, do ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego, i "bezgłośnego języka" Hulla na takie seminarium zapraszamy już w maju.

A zapraszamy rodziców zastępczych, rodziców adopcyjnych, biologicznych rodziców też zapraszamy.

Zapraszamy wszystkich, którzy wierzą w to, iż "samo posiadanie dziecka tak uczyni z ciebie rodzica, jak posiadanie fortepianu uczyni z ciebie pianistę"

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Rekonstrukcyjna terapia interpersonalna Lorny Smith Benjamin - seminarium online

Począwszy od analizy dynamiki motywacyjnej dziecka, którego rodzic jest jednocześnie źródłem strachu (aktywacja systemu motywacyjnego obrony) i źródłem ukojenia (aktywacja systemu motywacyjnego przywiązania), która stanowi istotę przywiązania zdezorganizowanego w pierwszym dzieciństwie, poprzez rozwój strategii kontrolujących w okresie przedszkolnym, postaramy się przedstawić jak poczynając od tego typu interakcji dziecko-rodzic rozwijają się różne ścieżki psychopatologii. Mówiliśmy bowiem o tym, iż przywiązanie zdezorganizowane w pierwszym dzieciństwie stanowi jądro psychopatologii, ale w trakcie dalszego rozwoju muszą zaistnieć inne czynniki, by rozwinął się obraz kliniczny opisywany przez kryteria DSM.

Lorna Smith Benjamin, bazując na koncepcji wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania Bowlbiego stworzyła swoje kategorie ich opisu Structural Analysis of Social Behavior (SASB) oraz innowacyjną terapię pacjentów z zaburzeniami osobowości - rekonstrukcyjną terapię interpersonalną (IRT).

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Interpodmiotowość wg. TEM - konsekwencje dla psychoterapii - webinar

Odwołując się do modelu trójjednego mózbu MacLeana hierarchiczną organizację systemów motywacyjnych o wrodzonej bazie, o której mówi ewolucjonistyczna teoria opracowana przez Liottiego i współpracowników,  możemy opisać następująco:

Na najbardziej archaicznym poziomie mózgu protogadziego plasują się systemy motywacyjne regulujące nasze relacje ze środowiskiem. Możemy z tego poziomu wymienić system obrony, zachowania homeostazy, polowania (celem zapewnienia sobie pożywienia), terytorialny, seksualny (nie zakładający tworzenia się relatywnie stabilnej pary seksualnej).

Na poziomie limbicznym, zwanym w modelu MackLeana neossaczym lokują się systemy motywacyjne, na których najbardziej skupia się ewolucjonistyczna teoria motywacji - systemy motywacyjne, które regulują nasze interakcje i relacje międzyludzkie. Najbardziej znanym z tych systemów jest z pewnością system motywacyjny przywiązania, kompatybilnym do niego systemem jest system opieki, pozostałe zaś to system rywalizacji (albo inaczej rangi), system parytetowej współpracy, system seksualny zakładający formowanie się relatywnie stałej pary seksualnej, system motywacyjny zabawy społecznej oraz ten afiliacji do grupy.

Na najwyższym poziomie kory nowej znajdują się zaś systemy wiedzy, motywacja interpodmiotowa, struktura nadawania znaczeń.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Liotti's model w świetle toeorii poliwagalnej Porgersa

Uwaga seminarium zostanie powtórzone 4 marca 2020 r. w godz. od 20.00 do 22.00
link do formularza rejestracyjnego tutaj
Liotti's model - tak nazwano model dynamiki motywacyjnej w odpowiedzi na sytuację traumatyczną opracowany przez Giovanni Liottiego. Dynamika ta odnosi się do dwóch aktywujących się wówczas systemów - wyselekcjonowanych przez procesy ewolucji- których ewolucjonistycznym celem jest obrona własnego życia: ewolucjonistycznie starszego systemu obrony i rozwiniętego później systemy przywiązania. Rozpatrzenie tej dynamiki motywacyjnej w świetle teorii poliwagalnej Porgersa, bardzo ten model wzbogaca i lepiej też pozwala zrozumieć strategie kontrolujące występujące po wczesnym przywiązaniu zdezorganizowanym.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

ufność vs nieufność epistemiczna, od traumy rozwojowej ku rezyliencji

Mówiliśmy wiele o tym, że pierwsza ufność pojawia się w najwcześniejszym dzieciństwie, gdy doświadczenia relacyjne powtarzających się interakcji opiekun - noworodek budują wzorzec przywiązania bezpiecznego. Kiedy zaczyna być aktywny system parytetowej współpracy (kooperacji) ok. ósmego miesiąca życia, z pozytywnych doświadczeń przy aktywności tego systemu ponownie pojawia się ufność/zaufanie. Ufność epistemiczna odnosi się do wiarygodności/niewiarygodności dla dziecka drugiej osoby, jako źródła pewnych informacji o sobie i otaczającej rzeczywistości A ponieważ jest też to ten system, którego aktywacja tak u terapeuty, jak i u pacjenta prowadzi do budowania przymierza terapeutycznego - pacjent, który tej ufności nie doznał na własnej skórze być może aż do tej pory, ciągle ma szansę tej emocji/uczucia doświadczyć. Być może stanowi to właśnie to korekcyjne doświadczenie emocjonalne, o którym pisał już Franz Alexander?

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność szkoleniowa

Przez ostatnie lata bardzo skupiliśmy się na tym, by przekazać to, co wiadomo na temat traumy relacyjnej, ponieważ jest to ten rodzaj traumy, który jest najbardziej brzemienny w konsekwencje psychopatologiczne.

Bardzo wiele dla zrozumienia "toksyczności" tego rodzaju traumy wniosły seminaria, jakie zgodził się dla nas poprowadzić dr Enrico Constantini - jeden z pierwszych współpracowników Giovanni Liottiego - na temat destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Przedstawił nam socjologiczne i psychologiczne wyjaśnienia jej genezy. Czas pokaże, czy ze względu na dynamikę motywacyjną sprawcy traumy relacyjnej wprowadzony zostanie pierwszy podział sytuacji potencjalnie traumatycznych.

Wiele mówiliśmy na naszych seminariach również o dynamice motywacyjnej u osoby znajdującej się w sytuacji potencjalnie traumatycznej i o mechanizmie traumatyzacji. Wiele dzisiaj mówi się o tym, że sytuacja potencjalnie traumatyczna zmienia się w traumatyczną dlatego, iż osoby, które musiały z taką sytuacją się zmierzyć pozostają później samotne i nie otrzymują należytego wsparcia.

Mówiliśmy o tym, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne w różnych okresach rozwoju: od niemowlęctwa, przez okres przedszkolny, szkolny, dojrzewania aż po dorosłość.

Wiele też miejsca poświęciliśmy temu, jakie wskaźniki werbalne i niewerbalne komunikacji z dorosłym pacjentem już na pierwszej sesji terapeutycznej pozwalają terapeucie zrozumieć, że może mieć przed sobą osobę po traumie rozwojowej.

 

Proponując ponownie możliwość uczestnictwa w tych seminariach, które już się odbyły w roku 2020 proponujemy seminaria i szkolenia, których tematyka dotyczy generalnie przejścia od tzw. "psychologii mono-personalnej" do "interpersonalnej". Ich bazę zaś stanowi ewolucjonistyczna teoria motywacji Giovanni Liottiego więcej na temat tej teorii i psychoterapii na niej opartej tutaj.

Interpersonalne systemy motywacyjne rozumiane są jako systemy neurobiologiczne lub też jako algorytmy przetwarzania informacji i organizowania różnych form doświadczenia na poziomie motywacji interpodmiotowości i nadawania znaczenia doświadczeniu, wiele mówić więc będziemy nie tylko o traumie, ale też o relacyjnej rezyliencji i rezyliencji rodziny rozumianej jako system relacji.

9 stycznia "Ewolucjonistyczna teoria motywacji; co wnosi do różnych podejść psychoterapeutycznych" (więcej informacji tutaj)

 

15 stycznia oraz 29 lutego (na te terminy lista uczestników jest już zamknięta) oraz powtórzenie tego seminarium 21 stycznia i 3 marca  "Neurobiologia przywiązania bezpiecznego i zdezorganizowanego a rozwój interpodmiotowości" (więcej informacji na temat seminarium tutaj )

17 stycznia "Emocje w psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej (więcej informacji na temat tego seminarium tutaj)

24 stycznia, 14 lutego i 6 marca "Kiedy >>rodzina przyjmuje życie<<; adopcja - między traumą porzucenia a rezyliencją rodziny adopcyjnej" (więcej o seminarium tutaj)

4 lutego - Liotti's model w świetle teorii poliwagalnej Porgersa (więcej informacji tutaj

5 lutego - Systemy motywacyjne jako algorytmy przetwarzania informacji bottom up (więcej informacji tutaj

 20 i 27 lutego oraz 12 marca "Syntonia w rozwoju i w psychoterapii" (więcej informacji tutaj)

25 lutego, 11 i 26 marca - Trauma i rezyliencja w świetle teorii przywiązania i teorii rozwoju rodziny (więcej informacji tutaj

28 lutego "Psychosomatyka PNEI a ewolucjonistyczna teoria motywacji Liottiego" (więcej informacji tutaj

Czekamy jeszcze na terminy seminariów online z dr Constantinim o destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej i z dr A. Tombą o dysocjacji strukturalnej osobowości u dzieci i młodzieży, oraz na termin warsztatu z PiTiPies. 

 

Czytaj więcej