Fundacja Przyjaciele Martynki

Uwaga
  • IMAGESIZER_ERR_ACCESS
  • Hanna Michalska

Program wydarzeń listopad-grudzień 2023/2024

Czas by było uaktualnić naszą stronę i podać program nowych planowanych wydarzeń.

Myślą przewodnią naszych wydarzń będzie aktualność myśli Pierra Janet w psychologii generalnie rzecz biorąc, w psychologii klinicznej, psychopatologii i psychotraumatologii. Pierre Janet śledził myśl Charlsa Darwina, więc koncepcja adaptacji do środowiska, a zwłaszcza środowiska relacyjnego w jakim się wychowujemy jest bardzo ważna. Gdyby prześledzić tę koncepcję adaptacji, która pojawia się w różnych teoriach, to podejmował ją Janet, Bowlby, można się jej doszukać w podejściu nie tylko Liottiego, ale też Ericksona i Control Mastery Theory Weisa. Nie wspominając już o aktualności modelu trójfazowej terapii traumy i znaczenia stabilizacji i "poszerzania pola świadomości" według Janeta a "okna tolerancji we współczesnej psychoreaumatologii w podejściu somatycznym zwłaszcza (body-oriented).

Wcześniej jednak informacja o dostępnych nagraniach seminariów, które się już odbyły. Ponieważ przez kolejne miesiące będziemy przybliżać aktualność myśli Pierra Janet we współczesnej psychotraumatologii i psychoterapii a Pat Ogden wprost nawiązuje do jego koncepcji w stworzonej przez siebie psychoterapii sensomotorycznej, widać też te koncepcje wyraźnie w podejściu Marii Puliatti, dla osób, które nie mogły uczestniczyć w seminariach Marii udostępniamy nagrania tych seminariów.

W tej chwili możliwe jest wykupienie online następujących nagrań seminariów (koszt uzyskania dostępu do pojedyńczej rejestracji to 110 zł.), które można odtwarzać natychmiast po wykupieniu. Na podany przy zakupie adres mailowy dosyłamy prezentacje w języku polskim). Dostęp do rejestracji poniższych seminariów będzie aktywny do do 24 listopada.

1. Regulacja terapeuty cz. 1-3 (kolejne 3 seminaria tego szkolenia dostępne będą od 25 listopada do 30 grudnia 2023 r.

    a) część 1 - "Wprowadzenie" formularz rejestracyjny

    b) część 2 - "Trudności terapeuty" formularz rejestracyjny

    c) część 3 - "Compassion fatigue" formularz rejestracyjny

2. Wprowadzenie do psychoterapii sensomotorycznej formularz rejestracyjny

3. Dysocjacja wywołana traumą - nagranie wykładu Onno van der Harta formularz rejestracyjny

3. Jak z traumą trangeneracyjną pracował Pierre Janet formularz rejestracyjny

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Ponowne odkrycie Pierra Janet - konferencja

“Praca Pierra Janet, która uprzedza działalność Freuda, stała się punktem wyjścia dla skutecznej terapii ciężkich zaburzeń umysłowych. Koncepcje Janeta nie zawsze są łatwe do zrozumienia dla czytelników (....), którzy wcześniej nie studiowali jego prac. Niniejsza książka -będąca zbiorem artykułów międzynarodowych ekspertów - pod redakcją naukową Giuseppe Craparo, Franceski Ortu i Onno van der Harta, odkrywa ponownie i wyjaśnia koncepcje Janet, łącząc je z teorią relacji z obiektem, teorią przywiązania, pracą Ferenczi'ego,  teorią junga i wieloma innymi współczesnymi nurtami psychoterapii. Artykuły te w pełni wyjaśniają głębię i rozległość koncepcji Janeta. "Ponowne odkrycie Pierra Janet. Nowe konteksty dla psychoanalizy" stanowi obowiązkową lekturę dla wszystkich zainteresowanych psychoterapiami psychoanalitycznymi, psychodynamicznymi, poznawczo-bechawioralną, relacyjnymi i psychoterapią traumy/dysocjacji.

     Elizabeth Howell, autorka: "The Dissociative Mind and Understanding and Treating Dissociative Identity Disorder: A Relational Approach"

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Traumatyczny rozwój, trauma przywiązaniowa - seminarium

"Relacje, w których ten, kto zwyczajowo opiekuje się dzieckiem, naraża je na doświadczanie przemocy fizycznej, nadużyć, poważnego zaniedbania emocjonalnego (neglect), wpływają w sposób stały na rozwój umysłowy i są uważane za zdolne do powodowania podatności na liczne i różnorodne zaburzenia psychiczne nie tylko w okresie dzieciństwa, lecz również w okresie dorosłości". Tak pisali Giovanii Liotti i Benedetto Farina we wstępie do książki: "Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego" Książka wydana została we Włoszech w 2011 roku, wydaliśmy polskie jej tłumaczenie w 2016 r. Od tego czasu, kiedy książka ta była wyjątkowo innowacyjna, wiele nowych książek poszerza naszą wiedzę na temat tego, co autorzy określili jako wymiar traumatyczno-dysocjacyjny. Pojawiły się też liczne publikacje wracające do myśli Pierra Janet. Wracamy też do myśli Harry Stack Sullivana. 

Przybliżając te treści na temat traumy i dysocjacji, które poniekąd odłożone zostały kiedyś do lamusa, chcielibyśmy przez najbliższe miesiące przybliżyć też to, co na polu psychotraumatologii dzieje się w ostatnich latach, a dzieje się bardzo wiele. Poczynając od tego, w jakim świetle można opisać dziś to, co nazywamy traumą przywiązaniową, uznawaną za prototyp traumy relacyjnej, kiedy za "jednostkę obserwacji" przyjmiemy nie samego wyizolowanego ze swojego kontekstu relacyjnego noworodka, lecz diadę matka-noworodek (lub główny opiekun - noworodek) i jak to się przekłada na psychoterapię, kiedy zrobimy podobne przejście od psychoterapii "monopersonalnej" do psychoterapii, którą najbardziej ogólnie nazwać można diadyczną, 

Tak w największym skrócie opisać można problematykę, którą będziemy zajmować się przez kolejne miesiące.

 

Program seminariów.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Neurobiologia przywiązania

Zapraszamy na VII edycję cyklu seminariów o neurobiologii przywiązania. Tym razem edycja będzie poszerzona i bardzo głęboko zmodyfikowaliśmy program poprzednich edycji.

Pierwsze seminarium online, które odbędzie się 25 lutego poświęcona zostanie przeanalizowaniu modelu zwanego "Liotti's model", po to by ukazać dlaczego przywiązanie bezpieczne w najwcześniejszym dzieciństwie uznawane jest za pierwszy filar rezyliencji. Przedstawimy więc sam Liotti's model, który przeanalizujemy w świetle teorii poliwagalnej Porgesa, ale też rezyliencji relacyjnej, bo będzie o relacyjnej wiedzy niejawnej i zasobach somatycznych, które tego stylu przywiązania są konsekwencją.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Regulacja terapeuty - I edycja szkolenia

Niezależnie od wieku, przygotowania profesjonalnego i doświadczenia terapeuty, konfrontowanie się z sytuacjami bólu i cierpienia, nieuchronnie niesie pojawienie się reakcji
emocjonalnych i ryzyko psychopatologii, którego nie da się pominąć. Nawet jeśli terapeuta rozwinie wysoki próg tolerancji w odniesieniu do sytuacji, które okazjonalnie lub chronicznie, mogą wystawić na próbę jego równowagę psychiczną, niemniej jednak ryzyko bycia poważnie zaangażowanym w traumatyczne  doświadczenia osoby, którą wspiera, powinno być brane pod uwagę. Na polu superwizji klinicznych z kolegami, coraz częściej pojawia się problematyka tego, iż główną trudność niekoniecznie stanowi to, jaką technikę, czy też podejście zastosować, lecz występowanie nierozpoznanego przeciwprzeniesienia, które blokuje terapeutę. W relacji diadycznej, jak we wszystkich dynamikach przywiązania, intensywność arousal emocjonalnego  – nawet jeśli fundamentalny dla dobrego funkcjonowania terapii – sprawia, iż psychoterapeuta bardziej narażony jest na rozwój takich zaburzeń, jak: compassione fatigue, wtórna traumatyzacja, przeciwprzeniesienie traumatyczne, przeciwprzeniesienie przywiązaniowe, czy też nieprzepracowanych emocji terapeuty.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

seminaria planowane na 2021 r.

 
 

Rok 2021, na tyle, na ile czas nam pozwoli, poświęcimy temu, co wiemy o różnych przejawach aktywności u człowieka systemu drapieżczego.

Dziękujcie Liottiemu, że ten ciemny aspekt natury człowieka poruszył, a my będziemy się jedynie starać rozwinąć... 

Do tej pory o destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej mówił nam dr Enrico Costantini (więcej informacji tutaj), zaś w grudniu  2020 dr Giulia Calabria dzielić się będzie tym, co wiadomo na temat serial killer  (więcej tutaj). Dr Giulia Calabria już nam obiecała podzielić się wiedzą o zabójcach zwanych "Aniołami Śmierci"

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Dezorganizacja systemu opieki u opiekuna a przywiązanie zdezorganizowane u dziecka

Seminarium odbędzie się 14 stycznia w godzinach od 20.00 do 22.00.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

 

Wiele czasu poświęciliśmy omówieniu problematyki "przywiązanie zdezorganizowane a rozwój osobowości", z pewnością poruszymy ważną dla nas problematykę "przywiązanie zdezorganizowane a trudności w nauce". Teraz jednak chcielibyśmy zaprosić na seminarium poruszające problematykę "dezorganizacji systemu motywacyjnego opieki u opiekuna a dezorganizacja przywiązania dzicka", kiedy bowiem od analizy jednostki przejdziemy do analizy diady "dziecko opiekun" to samo zjawisko "dezorganizacji przywiązania" jawi nam się zupełnie inaczej.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność szkoleniowa

Przez ostatnie lata bardzo skupiliśmy się na tym, by przekazać to, co wiadomo na temat traumy relacyjnej, ponieważ jest to ten rodzaj traumy, który jest najbardziej brzemienny w konsekwencje psychopatologiczne.

Bardzo wiele dla zrozumienia "toksyczności" tego rodzaju traumy wniosły seminaria, jakie zgodził się dla nas poprowadzić dr Enrico Constantini - jeden z pierwszych współpracowników Giovanni Liottiego - na temat destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Przedstawił nam socjologiczne i psychologiczne wyjaśnienia jej genezy. Czas pokaże, czy ze względu na dynamikę motywacyjną sprawcy traumy relacyjnej wprowadzony zostanie pierwszy podział sytuacji potencjalnie traumatycznych.

Wiele mówiliśmy na naszych seminariach również o dynamice motywacyjnej u osoby znajdującej się w sytuacji potencjalnie traumatycznej i o mechanizmie traumatyzacji. Wiele dzisiaj mówi się o tym, że sytuacja potencjalnie traumatyczna zmienia się w traumatyczną dlatego, iż osoby, które musiały z taką sytuacją się zmierzyć pozostają później samotne i nie otrzymują należytego wsparcia.

Odwołując się do tego, co do zrozumienia optymalnego rozwoju i traumatycznego rozwoju wnosi teoria poliwagalna Porgersa oraz ewolucjonistyczna teoria motywacji Liottiego, mówiliśmy o tym, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne w różnych okresach rozwoju: od niemowlęctwa, przez okres przedszkolny, szkolny, dojrzewania aż po dorosłość.

Wiele też miejsca poświęciliśmy temu, jakie wskaźniki werbalne i niewerbalne komunikacji z dorosłym pacjentem już na pierwszej sesji terapeutycznej pozwalają terapeucie zrozumieć, że może mieć przed sobą osobę po traumie rozwojowej.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Bio-psycho-społeczna reprezentacja ciała a emocje - seminarium online

 

UWAGA!

Seminarium powtórzymy 16 grudnia w godzinach od 20.00 do 22.00.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Zapraszamy na seminarium, które z pewnością w zupełnie innym świetle każe nam spojrzeć np. na aleksytymię.

Za Maurizio Ceccarellim przytoczymy hierarchiczną strukturę reprezentacji ciała:

- percepcja: ciało wegetatywne, czyli jazobiektem (autor uzasadnia, dlaczego bez łączników użył tego zwrotu, jak kolejnych)

- proste emocje: ciało wegetatywne (jazinnym)

- emocje złożone: schemat ciała (zgrupą)

- język: tożsamość ciała (zespołeczeństwem)

- samoświadomość: tożsamość personalna (zkulturą)

 

Seminarium online odbędzie się 24 lipca br. w godz. od 20.00 do 22.00

Cena seminarium to 80 zł.